Schedules

Monday – TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Monday                               Monday Intermediate 4’s. Sunnyside                

                                                                                            

Tuesday                                 Recreational 6’s Sunnyside
 
                                                      Tuesday Competitive 4’s. Diamond
 
                                                           Tuesday Intermediate 6’s. Diamond
 
Wednesday       
                                               Wed Intermediate 6’s Sunnyside    
                                                  
 
Thursday                            Intermediate Plus 4’s Ladder @ Sunnyside
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                             
Friday
Saturday                               Sun Intermediate 4’s Sunnyside
Sunday