Schedules

Monday – TuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

Monday                  Intermediate 4’s Playoffs @ Sunnyside. August 29  

                                                    Intermediate Plus 4’s Playoffs @ Diamond. Aug 29                                                                             

Tuesday                   Recreational 6’s Playoffs @ Sunnyside. August 30

                                                  Intermediate 6’s Playoffs @ Diamond. aug 30       

                                                  Competitive 4’s Playoffs @ Diamond. Aug 30  

Wednesday             Intermediate 6’s Playoffs @ Sunnyside. Aug 31 

                                                  Recreational 6’s Playoffs @ Diamond. Aug 31                               
 
Thursday                 Int Plus 4’s Ladder Playoffs @ Sunnyside. Sept 01                                                                                                                                                             
                                                 Intermediate 4’s Playoffs @ Diamond. Sept 01                                 
                                                  
 
Friday
Saturday                               
Sunday                                  Intermediate 4’s Playoffs @ Sunnyside August 28